Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057194
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057199
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057171
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057172
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057173
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057176
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057177
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057178
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057182
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057184
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057185
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057186
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057188
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057212
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057214
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057215
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057217
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057219
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057220
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057221
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057222
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057223
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057224
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057225
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057226
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057229
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057230
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057231
Oreortyx pictus MOUNTAIN QUAIL 9057180